AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu,
Izglītības likuma 47. panta 1. punktu un 47 1. pantu,
Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9. punktu,
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
Aglonas bazilikas Koras skolas Nolikuma IV daļu „Izglītības procesa organizācija

1. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka audzēkņu uzņemšana Aglonas bazilikas Kora  skolā (turpmāk - Skola) saskaņā ar Skolas izstrādātiem un dibinātāja apstiprinātiem Aglonas bazilikas Kora  skolas Audzēkņu uzņemšanas noteikumiem.

2. Audzēkņu uzņemšana notiek:
    2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmā - Vokālā mūzika Kora klase no 7 - 12 gadu vecuma.

3. Uzņemšana Skolā notiek katru gadu jūnija sākumā, informāciju par uzņemšanu publiskojot Aglonas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Aglonas novada vēstis” un skolas mājas lapā vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem.

4. Uz brīvajām vietām Skola var izsludināt papildus uzņemšanu augusta beigās.

2. Iestājpārbaudījumi

5. Audzēkņu uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmās tiek noteikti iestājpārbaudījumi.

6. Audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai pārbauda ar direktora rīkojumu apstiprināta Uzņemšanas komisija:
    6. 1. muzikālās dotības - muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu, ritma izjūtu:
            6.1.1. nodziedāt dziesmu ar vārdiem;
            6.1.2. atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās skaņas;
            6.1.3. atkārtot ar balsi pedagoga nospēlēto melodiju;
            6.1.4. atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai nospēlētās frāzes ritmisko zīmējumu.

7. Uzņemšanas komisija audzēkņa atbilstību un spējas vērtē 10 ballu sistēmā.

8. Audzēknis konkursa kārtībā var tikt uzņemts Skolā, ja iestājpārbaudījuma - eksāmena vidējā   atzīme nav zemāka par 4 ballēm.

9. Konkursa gadījumā priekšroka ir izglītojamajiem, kuri ieguvuši augstāku punktu skaitu.

10. Uzņemot profesionālās ievirzes izglītības programmās, sākot ar 2. klasi, Skola nosaka iestājeksāmenus zināšanu pārbaudei atbilstoši izglītības programmas prasībām.

11. Iestājpārbaudījumu rezultāti tiek protokolēti.

12. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, ar direktora rīkojumu.

13. Uzņemšanas rezultāti piecu darbdienu laikā pēc uzņemšanas pārbaudījumiem tiek izvietoti uz informācijas stenda Skolā.

3. Konsultācijas

14. Pirms iestājpārbaudījumiem Skola organizē konsultācijas, informāciju par publiskojot Aglonas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Aglonas novada vēstis” un skolas mājas lapā vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem.

15. Konsultāciju saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījumam, taču nav identiskas.

16. Konsultācijas notiek bez maksas.

 4. Dokumentu iesniegšanas kārtība

17. Stājoties Skolā, līdz iestājeksāmenam skolas  iesniedzami sekojoši dokumenti:
      17.1. direktoram adresēts vecāku iesniegums uz skolas veidlapas;
      17.2. dzimšanas apliecības kopija;
      17.3. medicīniskā izziņa;
      17.4. fotogrāfija (3 × 4 cm).

5. Mācību uzsākšana

18. Mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 darbdienu laikā bez attaisnojoša iemesla neuzsāk mācības, ar skolas direktora rīkojumu atskaita no Skolas.

 6. Citi noteikumi
 

19. Audzēkņu uzņemšanas noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem visu kalendāro gadu.

20. Grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos var izdarīt pēc administrācijas vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

 Direktore      I. Lazdāne
 

ŠEIT JŪS VARAT LEJUPLĀDĒT UZŅEMŠANAS NOTEIKUMUS

 

Aglonas Bazilika © 2018
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv