UZAICINĀJUMS   IESNIEGT   PIEDĀVĀJUMU

Finansējuma saņēmējs – Aglonas bazilikas draudze, Cirīšu iela 8,  Aglona,  Aglonas novads, LV 5304. Tālruņi – 65381109, 65381256, fakss – 653 81274

Finansējuma saņēmēja rekvizīti – reģistrācijas numurs 90000284884

Uzaicinājuma ievietošanas datums - 26.11.2012.

Iepirkuma priekšmeta apraksts - Skiču un tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzības  veikšana un būvniecības darbi – Aglonas bazilikas kompleksa (klostera ēkas) rekonstrukcija

Procedūras uzsākšanas datums - 2012.gada 26.novembris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 10.decembris plkst.11.00

Piedāvājumu derīguma termiņš – līdz 2013.gada 8.februārim

Piedāvājuma cenas veidošanas rādītāji -  Skiču un tehniskā projekta izstrādes izmaksas (Ls bez PVN), autoruzraudzības izmaksas  (Ls bez PVN), būvniecības izmaksas (Ls bez PVN), citas būtiskas izmaksas, kas nepieciešamas līguma izpildei ( Ls bez PVN).

Prasības piedāvājuma noformējumamPiedāvājuma jābūt cauršūtam vai caurauklotam tā, lai dokumentu nebūtu niespējams atdalīt, ievietotam slēgtā aploksnē.

Iepirkuma komisijas kontaktpersona:

- Iepirkuma komisijas sekretāre  Ingūna Barkeviča, tālr. 65324573 vai mob.t. 29285185,  e-pasts – inguna.barkevica@aglona.lv

Iepirkuma procedūra – saskaņā ar MK 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”

Objekta apskate - 2012.gada 30.novembrī plkst.14.00. finansējuma saņēmēja klātbūtnē  Aglonas bazilikā pēc adreses: Cirīšu    ielā 8, Aglona, Aglonas novads. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo Ingūnai Barkevičai (tālr. 65324573 vai mob.t. 29285185) vai Viktoram Kokorišam (mob.t. 29205302) vai nosūtot paziņojumu uz e-pastu: inguna.barkevica@aglona.lv līdz 2012.gada 30.novembrim plkst.12-00.

Līguma izpildes vieta – Aglonas bazilika, Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas novads

Līguma izpildes termiņš –  15.08.2013.

Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties - Aglonas bazilikā pēc adreses: Cirīšu  ielā 8, Aglona, Aglonas novads no 26.11.2012. – 10.12.2012. no plkst. 10.00.- līdz 16.00 vai VA „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” Rīga, Pērses ielā 2, jo finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.

Citas ziņas – iepirkuma dokumentācija pieejama finasējuma saņēmēja mājaslapā internetā www.aglonasbazilika.lv   

Pielikumā -  nolikums

Ziņas sagatavoja Aglonas bazilkas draudzes prāvests Jānis Stepiņš

Aglonas Bazilika © 2019
Atbalsta: Hostings UpNet.lv | Izveidots: provincentrs.lv